Swahili » Anotações de um não poliglota

Swahili

Vocabulary

Singular Plural
age
noun
umri nyumri
bed
noun
kitanda vitanda
bicycle
noun
baiskeli baiskeli
book
noun
kitabu vitabu
broom
noun
ufagio mafagio
business
noun
biashara mabiashara
chair
noun
kiti viti
chest
noun
kifua vifua
chicken
noun
kuku kuku
cloth
noun
kitambaa vitambaa
coconut
noun
nazi nazi
cord
noun
uzi nyuzi
country
noun
nchi nchi
courtyard
noun
ua maua
cup
noun
kikombe vikombe
doctor
noun
daktari madaktari
earth
noun
dunia
egg
noun
yai mayai
face
noun
uso nyuso
finger
noun
kidole vidole
fire
noun
moto mioto
food
noun
chakula vyakula
friend
noun
rafiki marafiki
head
noun
kichwa vichwa
ink
noun
wino
iron
noun
chuma vyuma
island
noun
kisiwa visiwa
knife
noun
kisu visu
life
noun
maisha
potato
noun
kiazi viazi
room
noun
chumba vyumba
school
noun
shule shule
shoe
noun
kiatu viatu
sky
noun
wingu mawingu
spoon
noun
kijiko vijiko
student
noun
mwanafunzi wanafunzi
sunflower
noun
alizeti
teacher
noun
mwalimu walimu
tongue
noun
ulimi ndimi
tooth
noun
jino meno
vocabulary
noun
msamiati misamiati
water
noun
maji maji
well
noun
kisima visima
wind
noun
upepo mapepo

Comentários