Орус дыл » Anotações de um não poliglota

Орус дыл

Орус дыл (орустап: русский язык) дээрге Россияда, Белоруссияда, Украинада, Казахстанда болгаш Киргизияда ажыглатынып турар славян дыл, ооң кырындан Латвияда, Эстонияда база оон-даа өске баштайгы Совет Эвилелинге хамааржып турган чурттарда, албан эвес-даа болза, база хөй ажыглатынып турар.

Comentários