Wikang Ruso » Anotações de um não poliglota

Wikang Ruso

Ang wikang Ruso (sa Ruso ay русский язык) ay isang wikang Slavic na taál na ginagamit sa Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan at Kyrgyzstan at itó'y malawakan ding ginagamit kahit walàng opisyál na pagkákakilala sa mga bansáng Latvia, Estonia at sa ibá páng bansáng dating kasapi sa datíng Soviet Union.

Comentários