ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ » Anotações de um não poliglota

ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਰੂਸੀ ਵਿੱਚ: русский язык) ਇੱਕ ਸਲਾਵਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਤਵਿਆ, ਏਸਤੋਨਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪੂਰਵ ਸੋਵਿਏਤ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ, ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਰਨਮਾਲਾ

ਪੜਨਾਂਵ

ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ

ਸੰਬੰਧਕੀ ਪੜਨਾਂਵ

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਸੰਗੀਤ

ਵਰਣਮਾਲਾ

ਅੱਖਰ ਨਾਮ ਉਲਥਾ
А а а [a]
Б б бэ [b]
В в вэ [v]
Г г гэ [g]
Д д дэ [d]
Е е е [je] ਜਾਂ [e]
Ё ё ё [jo]
Ж ж жэ [ʐ]
З з зэ [z]
И и и [i]
Й й и краткое [j]
К к ка [k]
Л л эл ਜਾਂ эль [l]
М м эм [m]
Н н эн [n]
О о о [o]
П п пэ [p]
Р р эр [r]
С с эс [s]
Т т тэ [t]
У у у [u]
Ф ф эф [f]
Х х ха [x]
Ц ц це [ʦ]
Ч ч че [ʨ]
Ш ш ша [ʂ]
Щ щ ща [ɕʨ] ਜਾਂ [ɕː]
Ъ ъ твёрдый знак [-]
Ы ы ы [ɨ]
Ь ь мягкий знак [ʲ]
Э э э [ɛ]
Ю ю ю [ju]
Я я я [ja]

ਪੜਨਾਂਵ

ਕਾਰਕ ਸਬੰਧਵਾਚੀ
ਪੜਨਾਂਵ
ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪੜਨਾਂਵ
ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਇਕਵਚਨ я меня мне меня мной
мною
мне мой
моя
моё
ਬਹੁਵਚਨ мы нас нам нас нами нас наш
наша
наше
ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਇਕਵਚਨ ты тебя тебе тебя тобой
тобою
тебе твой
твоя
твоё
ਬਹੁਵਚਨ вы вас вам вас вами вас ваш
ваша
ваше
ਅੰਨ ਪੁਰਖ ਪੁਲਿੰਗ он его
него
ему
нему
его
него
им
ним
нём его
ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ она её
неё
ей
ней
её
неё
ей
ней

ею
нею
ней её
ਨਪੁੰਸਕ ਲਿੰਗ оно его
него
ему
нему
его
него
им
ним
нём
ਬਹੁਵਚਨ они их
них
им
ним
их
них
ими
ними
них их
ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਸਰਵਨਾਮ кто кого кому кого кем ком чей
чья
чьё

ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ

ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਰੂਸੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਾਂਵ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਿਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਰੋਖ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
(ਕਰਤਾ)
ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
(ਸੰਪਰਦਾਨ)
ਇਕਵਚਨ я мне
ты тебе
он ему
нему*
она ей
ней*
оно ему
(ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
ਬਹੁਵਚਨ мы нам
вы вам
они им
ним*
* = ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਪੜਨਾਂਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਪੜਨਾਂਵ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਰਤਣ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਬੰਧਕੀ ਕਾਰਕ

ਸਬੰਧਕੀ ਕਾਰਕ ਰੂਸੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਕਾਰਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਬੰਧਕੀ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
(ਕਰਤਾ)
ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
(ਸਬੰਧਕੀ)
ਇਕਵਚਨ я мне
ты тебе
он нём
она ней
оно нём
ਬਹੁਵਚਨ мы нас
вы вас
они них

ਇਸ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਕਰਮ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ в ਤੇ на ਸਬੰਧਕਾਂ ਰਾਹੀਂ; ਵਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ о ਜਾਂ об ਸਬੰਧਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:

ਉਹ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Он живёт в Москве.
ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਨ। Ключи на столе.
ਮੈਂ ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। Я написал об альтруизме.
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਇਨਾਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। Фильм о космосе.
ਉਹ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਂਦਾ ਹੈ। Он играет на гитаре.
ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। Я приехал на машине.

ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਸ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲਿੰਗ ਸੰਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
ਪੁਲਿੰਗ
 • ਵਿਅੰਜਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • стол → столе

 • ь ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • конь → коне

 • ਸਵਰ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • папа → папе

 • ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ий ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • кремний → кремнии
 • ой ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • большой → большом

 • ый ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • белый → белом

ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ
 • а ਅਤੇ я ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • луна → луне
  свинья → свинье

 • ь ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • ночь → ночи

 • ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ия ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • станция → станции
 • ая ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • красная → красной

 • яя ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • синяя → синей

ਨਪੁੰਸਕ ਲਿੰਗ
 • о ਅਤੇ е ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • окно → окне
  поле → поле

 • мя ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • время → времени

 • ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ие ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • знание → знании
 • ое ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • умное → умном

 • ее ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • длинношеее → длинношеем

ਬਹੁਵਚਨ
 • и ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • дети → детях

 • ы ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • цветы → цветах
 • ые ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • красивые → красивых

 • ие ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
 • утренние → утренних


ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਸੰਗੀਤ

Время и Стекло feat. Потап - Слеза
Егор Сесарев - Громче музыка

Comentários

WilliamWrota: А так как при температуре или инфекционных заболеваниях обмен веществ становится интенсивней, то и зубки растут быстрей. Для точного расчета стоимости вам потребуется сообщить нам нужные габариты конструкции и ваши пожелания по используемым материалам. Это были гусеничные погрузчики, бульдозеры, многофункциональные гусеничные машины, гусеничные тракторы, трубоукладчики, сварочные машины и большая гамма гусеничных экскаваторов, несколько строительных машин и техника для сельского хозяйства. Существует литые и кованые хромированные диски. Интерфейс очень понятный и предлагает быстрый допуск к главным функциям. Их устанавливают так, чтобы все поверхности могли отдавать тепло помещению, и была возможность доступа для свободного осмотра печи и систематической уборки пыли. Как и поступил популярный писатель, и в 1943 году Антуан де Сент-Экзюпери доводит до конца свое произведение, но, почему то сразу сказку не приняли американцы, не поняли. К сожалению, за все эти годы мне так и не удалось доказать свой принцип теоретически, не удалось убедить своих современников в его необходимости и эффективности. Надежный автомобиль — недорогой автомобиль Среди российских автолюбителей еще лет десять назад существовала убежденность в том, что автомобиль с низкой ценой не может быть надежным и качественным, что подтверждалось отечественной продукцией. Очень важно, чтобы вас салон не был копией, а отличался уникальностью и новизной. Для сравнения цен и услуг необходимо просмотреть несколько сайтов. Добавить комментарий У вас нет полномочий комментировать. Страх был не осознанным, мы сами не могли ответить себе: "Чего же я боюсь? Главные причины находятся как раз на микро-уровне: это неналаженное обеспечение предприятия сырьем, непрофессиональный подход к организации и логистике производства, отсутствие опытных и квалифицированных специалистов, проблемы в финансовом планировании и сбыте продукции. И причина легко объяснима особенностями физиологии представителей сильного пола. Главную роль в такой диете играет контроль инсулина, гормона который ограничивает или прекращает расщепление жира при достаточном количестве моносахаридов в крови. Авторизуйтесь для получения доступа. Труба ниже конька крыши - увеличить высоту трубы. Контроллер позволяет менять режимы и настраивать скорость мерцания светодиодов в соответствии с настроением и с ритмом музыки, которая будет звучать в машине. Сверхпрочный материал, а также защитное покрытие качественными порошковыми красками гарантирует долгий срок службы. Люди худели, но каково осознание того, за счет чего все это происходит? Рациональное предложение сразу положительно отразилось на уменьшении опозданий к больным, более экономной и безаварийной работе сантранспорта. Может откуда вы качаете там ее еще не закрыли. Ну а в случае если Ваши друзья или подруги заметят такой блеск, то они будут просто в восторге! Для чего нужна геодезическая съемка? Как поступить, если дети обожают качаться, а качелей рядом нет? Перечислять Гражданский Кодекс не в нашем намерении. Они кричащие, они весенние! Помимо спальни в комнате часто располагаются платяные шкафы или комоды для хранения вещей. В зоне воздействия лазерного излучения образуется плотный, быстро организующийся тромб.
г н новгород электродрели
lt 25585 r16 199116 q m
двигатель 16 инжектор на ваз 2106 на разборке
держатели видеорегистраторов екатеринбург
моторное масло кастрол магнатек 5w40 в спб в бочках
(6 janeiro 2017 / 18:41:03)