زبان روسی » Anotações de um não poliglota

زبان روسی

زبان روسی (به روسی: русский язык) یک زبان اسلاوی است که در کشورهای روسیه، بلاروس، اوکراین، قزاقستان، قرقیزستان، زبان مادری به حساب می آید. این زبان در کشورهای لتونی، استونی و بسیاری کشورهای دیگر که تشکیل دهنده شوروی سابق بودند نیز بصورت گسترده و غیر رسمی صحبت می شود.


الفبا


آوانگاشت نام حرف
[a] а А а
[b] бэ Б б
[v] вэ В в
[g] гэ Г г
[d] дэ Д д
[je] یا [e] е Е е
[jo] ё Ё ё
[ʐ] жэ Ж ж
[z] зэ З з
[i] и И и
[j] и краткое Й й
[k] ка К к
[l] эл یا эль Л л
[m] эм М м
[n] эн Н н
[o] о О о
[p] пэ П п
[r] эр Р р
[s] эс С с
[t] тэ Т т
[u] у У у
[f] эф Ф ф
[x] ха Х х
[ʦ] це Ц ц
[ʨ] че Ч ч
[ʂ] ша Ш ш
[ɕʨ] یا [ɕː] ща Щ щ
[-] твёрдый знак Ъ ъ
[ɨ] ы Ы ы
[ʲ] мягкий знак Ь ь
[ɛ] э Э э
[ju] ю Ю ю
[ja] я Я я

Comentários