ރޫސީ ބަސް » Anotações de um não poliglota

ރޫސީ ބަސް

ރޫސީ ބަހަކީ (русский язык)، މާދަރީ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ދޭސީކޮށް ރޫސީވިލާތާއި، ބެލަރޫސްއާއި، ޔުކްރޭނާއި، ކަޒަކިސްތާނުގައި ވާހަކަ ދައްކައި އުޅޭ، ސްލާވިކް އާއިލާގެ ބަހެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނެތް ނަމަވެސް، ލެތްވިޔާއާއި އެސްޓޯނިޔާއާއި އަދިވެސް ކުރީގެ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގައި ހިމެނުނު ދުސްތޫރީ ޖުމްހޫރިއްޔާ ތަކުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މި ބަސް ބޭނުން ކޮށް އުޅެއެވެ.


އަކުރު


Transliteration ނަން އަކުރު
[a] а А а
[b] бэ Б б
[v] вэ В в
[g] гэ Г г
[d] дэ Д д
[je] ނުވަތަ [e] е Е е
[jo] ё Ё ё
[ʐ] жэ Ж ж
[z] зэ З з
[i] и И и
[j] и краткое Й й
[k] ка К к
[l] эл ނުވަތަ эль Л л
[m] эм М м
[n] эн Н н
[o] о О о
[p] пэ П п
[r] эр Р р
[s] эс С с
[t] тэ Т т
[u] у У у
[f] эф Ф ф
[x] ха Х х
[ʦ] це Ц ц
[ʨ] че Ч ч
[ʂ] ша Ш ш
[ɕʨ] ނުވަތަ [ɕː] ща Щ щ
[-] твёрдый знак Ъ ъ
[ɨ] ы Ы ы
[ʲ] мягкий знак Ь ь
[ɛ] э Э э
[ju] ю Ю ю
[ja] я Я я

Comentários