Esperanto » Anotações de um não poliglota

Esperanto

Alphabet

Pronouns

Vocabulary

Alphabet

Letter Name Transcription
A a а [a]
B b bo [b]
C c co [ts]
Ĉ ĉ ĉo [tʃ]
D d do [d]
Е е е [e]
F f fo [f]
G g go [g]
Ĝ ĝ ĝo [dʒ]
H h ho [h]
Ĥ ĥ ĥo [x]
I i i [i]
J j jo [j]
Ĵ ĵ ĵo [ʒ]
K k ko [k]
L l lo [l]
M m mo [m]
N n no [n]
O o o [o]
P p po [p]
R r ro [r]
S s so [s]
Ŝ ŝ ŝo [ʃ]
T t to [t]
U u u [u]
Ŭ ŭ ŭ [u̯]
V v vo [v]
Z z zo [z]

Pronouns

Personal pronoun
First person Singular mi
Plural ni
Second person Singular vi
Plural vi
Third person Masculine li
Feminine ŝi
Neuter ĝi
Plural ili

Vocabulary

airplane noun

aviadilo

announce verb

anonci

antenna noun

anteno

arm noun

brako

bed noun

lito

beer noun

biero

beet noun

beto

bench noun

benko

bill noun

kalkulo

bird noun

birdo

breakfast noun

matenmanĝo

cat noun

kato

calendar noun

kalendaro

carrot noun

karoto

city noun

urbo

crowded adjective

densa

cup noun

taso

day noun

tago

desperate adjective

senespera

dialect noun

dialekto

dig verb

fosi

dinner noun

vespermanĝo

dog noun

hundo

egg noun

ovo

employee noun

dungito
salajrulo

explosion noun

eksplodo

fear noun

timo

fire noun

fajro
brulego

firefighter noun

fajrobrigadisto

foot noun

piedo

fork noun

forko

fortunate adjective

feliĉa
fortuna

fortunately adverb

feliĉe

garlic noun

ajlo

glass noun

glaso container

hand noun

mano

hate noun

malamo

hate verb

malami

help verb

helpi

hide verb

kaŝi

hungry adjective

malsata

interrogate verb

pridemandi

jar noun

bokalo

juice noun

suko

justice noun

justeco

knife noun

tranĉilo

lake noun

lago

language noun

lingvo

leg noun

kruro

lettuce noun

laktuko

lion noun

leono

lunch noun

tagmanĝo

mattress noun

matraco

melody noun

melodio

month noun

monato

music noun

muziko

musical note noun

noto
muziknoto

noisy adjective

brua

ocean noun

oceano

onion noun

cepo

parrot noun

papago

pay verb

pagi

photo noun

foto

photograph noun

fotografaĵo

photograph verb

fotografi
foti

photographer noun

fotografisto

photogenic adjective

fotoplaĉa

photosensitive adjective

impresiĝema
lumsentema

pillow noun

kapkuseno

pillowcase noun

kusentego

pirate noun

pirato

plastic cup noun

plasta glaso

pollute verb

polui

pollution noun

poluo
poluado

price noun

pirato

produce verb

produkti

producer noun

produktisto

product noun

produkto

production noun

produktado

productivity noun

produktiveco

rain noun

pluvo

rain verb

pluvi

repercussion noun

konsekvenco

rhythm noun

ritmo

river noun

rivero

sail verb

veli
velveturi

salary noun

salajro

sand noun

sablo

satellite noun

satelito

satisfied adjective

sata

scare verb

timigi

scared adjective

timigita

sea noun

maro

sheet noun

littuko

shin noun

tibio

ship noun

ŝipo

ship's wheel noun

rudrorado
stirrado

shoe noun

ŝuo

sleep verb

dormi

snake noun

serpento

sparkling water noun

karbonata akvo
sodakvo

spider noun

araneo

spoon noun

kulero

sock noun

ŝtrumpeto

song noun

kanto

storm noun

ŝtormo

telephone noun

telefono

teleportation noun

teleportado

telescope noun

teleskopo

television noun

televido

thief noun

ŝtelisto

toe noun

piedfingro

traffic noun

trafiko

tragedy noun

tragedio

translate verb

traduki

translation noun

tradukado the act or art of translation
tradukaĵo something that has been translated

transliterate verb

transliterumi

transliterated adjective

transliterumita

transliteration noun

transliterumo

transmit verb

elsendi

turtle noun

testudo

umbrella noun

ombrelo

unfortunate adjective

malfeliĉa

unfortunately adverb

malfeliĉe
bedaŭrinde

victim noun

viktimo

village noun

vilaĝo

vocabulary noun

vortprovizo

watch verb

spekti

water noun

akvo

week noun

semajno

wet adjective

malseka

wine noun

vino

word noun

vorto

write verb

skribi

year noun

jaro

Comentários